Chevrolet's kennel - Schnauzer p/s

 

                        

 

Chevrolet's Tant Brun "Tyra"

8 v